ارزیابی کیفی مجله‌‌های علمی ایران در رشته علوم دامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو پیوسته فرهنگستان علوم و استاد دانشگاه شیراز

2 استاد دانشگاه تهران

3 استاد دانشگاه تربیت مدرس

4 عضو مدعو فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران و استاد دانشگاه تهران

چکیده

هدف این بررسی، ارزیابی مجله‌‌های کشاورزی و منابع طبیعی در فرهنگستان علوم با به کارگیری شاخص‌‌های شکلی- ساختاری و کیفی، و رتبه‌‌بندی مجله‌‌هایی بود که مقاله‌‌های مربوط به علوم دامی منتشر می‌‌کنند. بدین منظور، ده شاخص برای ارزیابی شکلی- ساختاری و ده شاخص برای ارزیابی کیفی مقاله‌‌ها تعیین شدند. یازده مجله که در سال 1393 منتشر شده بودند، ارزیابی و سپس، با استفاده از روش آماری "توزیع نرمال" به 5 گروه، از "بسیارخوب"، تا "بسیار ضعیف"، رتبه‌‌بندی شدند. یافته‌‌های این بررسی نشان دادند که 3/27‌‌‌% مجله‌‌های علوم دامی ایران در رتبه‌‌های بسیار خوب و خوب، 4/54‌‌‌%  در رتبه متوسط و 3/27‌‌‌% در رتبه ضعیف قرار دارند. در همین راستا، از نظر پنج شاخص مهم کیفی، شامل ارزش کاربردی مجله، ضرورت انتشار، بدیع بودن، به روز بودن و ارزش کاربردی مقاله، مجله‌‌های Journal of Livestock Science and Technologies، علوم دامی ایران و پژوهش در نشخوارکنندگان هر یک در سه شاخص برتر بودند. دیگر مجله‌‌ها در هیچ یک از شاخص‌‌های پنج‌‌گانه امتیاز لازم را نداشتند. بنابراین، باید کیفیت مقاله‌‌ها بهتر شوند، از انتشار مجله‌‌های ضعیف خودداری و به نقش انجمن‌‌های علمی در انتشار این نوع مجله‌‌ها توجه ویژه شود.

کلیدواژه‌ها

1- بی‌‌نام 1394. سامانه ارزیابی نشریات دانشگاه آزاد اسلامی.  برگرفته از eval.journals.iau.ir.
2- بی‌‌نام 1394. سامانه نشریات علمی، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، معاونت پژوهش و فناوری، دفتر سیاست گذاری و برنامه‌‌ریزی امور پژوهشی، کمیسیون نشریات علمی کشور، برگرفته از http://journals.msrt.ir .
3- بی‌‌نام 1394. عنوان‌‌های مجله‌‌های گروه علوم کشاورزی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1393، برگرفته از http://journals.msrt.ir.
4- شریفی تهرانی، ع. 1395. بررسی کیفی مجله‌‌های علمی کشاورزی و منابع طبیعی ایران؛ مجله پژوهش‌‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 198-189: (2)2.
5- یزدی صمدی، ب.، امیری‌‌نوغان، ح. و پیغمبری، س.ع. 1386. آمار و احتمالات کاربردی. تهران، موسسه انتشارات دانشگاه تهران. شماره 2827. 756 صفحه.