تاسیسات و تجهیزات پرورش طیور در ایران: گذشته، حال و آینده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ورامین- پیشوا.

چکیده

            هدف اصلی تاسیس و تجهیز آشیانه مرغداری تامین نیازهای پرنده برای دستیابی به بیشینه قابلیت ژنتیکی است. در گذشته بیشتر آشیانه‌‌های مرغداری احداث شده در ایران با طول کم و فاقد سیستم‌‌های تهویه، گرمایش، عایق‌‌بندی، تجهیزات و اتوماسیون مناسب بوده‌اند. این موضوع منجر به افزایش مصرف انرژی، کاهش عملکرد و بازده ضعیف طیور صنعتی شده است. به دلیل پایین بودن قیمت حامل‌‌های انرژی توجه اندکی به کنترل مصرف انرژی شده است. یکی از مشکل‌های بیشتر مرغداری‌‌های کشور، نداشتن سیستم تهویه کمینه یا استفاده اشتباه از آن است. این موضوع افزون بر ایجاد مشکل‌هایی در کنترل شرایط محیطی آشیانه، افزایش مصرف سوخت را به همراه داشته است. سیستم تهویه تونلی به دلیل توانایی در ایجاد سرعت جریان هوای بالا در هوای گرم به ویژه در منطقه‌های مرطوب کاربرد بیشتری در مقایسه با نوع‌های دیگر تهویه دارد، با این حال بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهد در بیشتر آشیانه‌‌های مرغداری کشور سرعت جریان هوای مناسب در فصل‌های گرم ایجاد نمی‌‌شود. همانند سایر نقطه‌های دنیا در ایران نیز آشیانه‌های جدید با اندازه‌های بزرگتری ساخته می‌شوند. هرچند آشیانه‌های بزرگ موجب افزایش بازده و کاهش هزینه تولید می‌‌شوند، استفاده از آن‌‌ها بستگی به عامل‌هایی همچون دیدگاه‌های کارشناسی و مهندسی هنگام ساخت آشیانه‌ها و استفاده از سیستم‌های گرمایشی و تهویه مناسب دارد. با افزایش قیمت سوخت و نیروی کار و معرفی سیستم‌های نوین پرورش طیور و حمایت دولت، روند اصلاح ساختار آشیانه‌‌های مرغداری قابل مشاهده است.

کلیدواژه‌ها

1- احمدی، ا.، س.م. موسوی، س. مشایخی و م. زاغری. 1393. بررسی وضعیت مصرف سوخت در مرغداری های گوشتی شهرستان سمنان. ششمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه تبریز.
2- شاهسوند، م.، س.ن. موسوی و س. مشایخی. 1392. بررسی رابطه‌ی سرعت جریان هوای آشیانه و عملکرد جوجه‌‌های گوشتی در واحدهای مرغداری گوشتی.  فصلنامه پژوهش و سازندگی (نشریه دامپزشکی) 61-55: 100.
3- گزارش تدوین معیار مصرف سوخت در صنعت مرغداری کشور، شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، 1385. برگرفته از www.ifco.ir
4- موسوی، س.ن.، ا. کاظمی و س. مشایخی. 1395. بررسی وضعیت سرعت جریان هوای آشیانه در مرغداری های گوشتی شهرستان تنکابن. هفتمین کنگره علوم دامی کشور، دانشگاه تهران.
5- موسوی، س.ن.، م. زاغری و ش. هنربخش. 1393. بررسی اثرات داکت و دمپر هواکش بر ظرفیت تخلیه هواکش آشیانه پرورش مرغ مادر گوشتی. ششمین کنگره علوم دامی ایران، دانشگاه تبریز.
6- موسوی، س.ن.، م.ح. زبده و م. عزیزیان. 1393. مدیریت تهویه و انرژی در آشیانه های نوین پرورش طیور. انتشارات دانش پرور. 228 صفحه.
 7. Campbell, J., and J. Donald, G. Simmpson and K. Macklin. 2008. Energy auditing your own poultry house. No: 52. The Poultry Engineeering, Economics and Management Newsletter. Auburn University, Australia.
8. Czarick. M. and B.D. Fairchild. 2008. Poultry housing for hot climates. In: Poultry Production in Hot Climates. Second edition UK. CAB International.
9. Donald, J. 2001. Poultry house ventilation guide. Alabama Cooperative Extension System, Publication ANR-956 (January 2001 Revision). Auburn Univ. AL 36849.
10. Dozier, W.A., J.L. Purswell, and S.L.  Barnton. 2006. Growth responses of male broilers subjected to high air velocity for eighty twelve or twenty-four hours from thirty-seven to firty-one days of age. J. Appl. Poult. Res.15: 362-366.
11. Feddes, J.J.R., E.J., Emmanuel, M.J. Zuidhof and D.R.  Korver. 2003. Ventilation rate, air circulation, and bird disturbance: Effects on the incidence of cellulites and broiler performance. J. Appl. Poult. Res. 12:328-334. 
12. Simmons, J.D., B.D. Lott and D.M. Miles. 2003. The effects of high air velocity on broiler performance. Poult. Sci. 82:232–234.