زیست‌‌فناوری کشاورزی و سلامت غذا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری

چکیده

            امنیت غذایی عبارت است از "دسترسی همه افراد به غذای سالم و کافی در همه وقت برای زندگی سالم و فعال." با این تعریف، پرداختن به ابعاد کفایت و سلامت تولیدهای کشاورزی در قالب تأمین امنیت غذایی به ویژه از نظر پیشگیری از بروز بیماری‌‌ها و تغییر وضعیت درمانگرا در کشور اهمیت می‌‌یابد. زنجیره تأمین غذا از مزرعه تا سفره، از سه زنجیره ارزش تولید    نهاده‌‌های کشاورزی، تولید محصول‌‌ها و تولید غذا تشکیل یافته است. بیشترین کاربرد زیست‌فناوری کشاورزی در تولید نهاده‌‌های سالم است که تأثیر اساسی بر سلامت و کیفیت محصول‌‌های کشاورزی و غذا و دارو و همچنین حفظ محیط زیست دارد. دولت قادر است با حمایت از توان داخلی در جهت ارتقای سلامت جامعه با استفاده از فناوری‌‌های نو، به تولید محصول‌‌های سالم و با کیفیت کشاورزی و غذایی کمک کند. البته تحقق زنجیره تأمین غذای سالم از مزرعه تا سفره با دشواری‌‌هایی روبه‌‌رو است. در مطالعه حاضر تلاش شده است، ضمن بررسی مشکل‌‌های موجود، پیشنهادهایی به منظور رفع آن‌‌ها با تأکید بر استفاده از فناوری‌‌های زیستی در کشاورزی و با توجه به قانون‌‌های کشور ارایه شود.

کلیدواژه‌ها

حتشامی، س. م. ر.، م. پورابراهیمی و ک. خاوازی. 1392. تأثیر مدیریت تلفیقی کود بر جذب عناصر غذائی و عملکرد زیستی ارقام جو در شرایط گلخانه ای. مجله علوم و فنون کشت های گلخانه ای دانشگاه صنعتی اصفهان،  15-25: 16.
بی‌نام. 1393. سالنامه آماری شیلات ایران. برگرفته از http://www.khzshilat.ir
بی‌نام. 1394. آمارهای اقتصادی سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران. برگرفته از  http://www.cbi.ir
4. بی‌نام. 1394. گزارش طرح پی ام اس برای بررسی وجود سموم در محصولات پرمصرف کشاورزی. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی. برگرفته از www.salamatnews.com
بی‌نام. 1395. سایت مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت جهاد کشاورزی. برگرفته از http://amar.maj.ir
بی‌نام. 2016. گزارش امنیت غذایی سازمان ملل متحد. برگرفته از https://un.org.ir
7. حسین زاد، ج، س. شرفا، ق. دشتی، ب. ا. حیاتی و ف. کاظمیه. 1389. ارزش گذاری اقتصادی منافع زیست محیطی برنامه‌های کاهش مصرف سموم شیمیایی. مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار (دانش کشاورزی)، 112-87:(2)20.
8. عابدی، س. 1393. تحلیل هزینه- فایده اقتصادی استفاده از کود زیستی در تولید محصولات کشاورزی در ایران(مطالعه موردی: گندم و ذرت‌‌دانه‌‌ای). کارگروه زیست فناوری کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری.
9. عابدی، س. 1394. گزارش ارزیابی اقتصادی استفاده از محصولات زیست فناور ی در زنجیره تولید گوشت  مرغ. کارگروه زیست فناوری کشاورزی ستاد توسعه زیست فناوری.
10.کریمیان، ن. 1377. پیامدهای زیاده روی در مصرف کودهای شیمیائی فسفری. مجله خاک و آب،  14-1:(4)12.
11. Brown TP, Rumsby PC, Capleton AC, Rushton L, Levy LS. 2006. Pesticides and Parkinson's disease--is there a link? Environ Health Perspect. 114 (2): 156-64.
12. Collins MA, Neafsey EJ. 2002. Potential neurotoxic “agents provocateurs” in Parkinson’s disease. Neurotoxicol Teratol. 24: 571–7.
13. Mahmoudi G, Asaee R. 2008. Epidemiologic study of Organophosphate and Organochlorate pesticides poisoning in hospitalized patients in Khorramabad Shohada Ashayer hospital from March to August 2006. Yafteh; 10 (1):3-10.
14. Malboobi MA, Owlia P, Behbahani M, Sarokhani E, Moradi S, Yakhchali B, Deljou A, and Morabbi Heravi K. 2009. Solubilization of organic and inorganic phosphates by three highly efficient soil bacterial isolates. World J. Microbiol. Biotech. 25: 1471-1477.