آسیب‌شناسی مصاحبه ارزیابی علمی در علوم کشاورزی: چالش‌ها و راهکارها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه شیراز

چکیده

انتخاب صحیح و دقیق اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی، به ویژه دانشجویان دکتری، یکی از عنصرهای  موفقیت مؤسسه‌‌‌‌های  آموزش عالی و پژوهشی است و سایر فرایندهای دانشگاهی به کیفیت این انتخاب بستگی مستقیم دارد. شیوه‌‌ مرسوم انتخاب این افراد بر پایه‌‌ مصاحبه‌‌ ارزیابی بنا شده است. بررسی میدانی بر اساس پرسش‌نامه‌های تشریحی در دانشکده‌‌های کشاورزی نشان داد که اعضای هیئت علمی و مصاحبه‌‌شوندگان نقدهایی بر روند فعلی مصاحبه دارند و شیوه‌‌نامه‌‌ها‌‌ی استاندارد برای فرایند مصاحبه وجود ندارد. این نوشتار با هدف آسیب‌شناسی شیوه فعلی مصاحبه‌ ارزیابی علمی در مراکز آموزش عالی و پژوهشی از دیدگاه مصاحبه‌‌کنندگان و مصاحبه‌‌شوندگان، سعی در فراهم آوردن راهکاری عملی به صورت شیوه‌نامه‌ای گام‌به‌گام برای افزایش مهارت مصاحبه‌ ارزیابی اعضای هیئت علمی رشته‌‌های علوم کشاورزی دارد.

کلیدواژه‌ها

Buller, J.L. 2010. The Essential College Professor: A Practical Guide to an Academic Career. Jossey-Bass. San Fransisco, CA, USA. 409 p.
Corfield, R. 2009. Successful Interview Skills. 5th Ed. Kogan Page. London, UK.160 p.
Eley, A.R.  and R. Jennings. 2005.  Effective Postgraduate Supervision. Open University Press. London, UK. 188 p.
Eley, A.R.  and R. Murray. 2009. How to be an Effective Supervisor. Open University Press. London, UK. 225 p.
Yeung, R. 2006. Answering Tough Interview Questions. John Wiley & Sons Ltd. West Sussex, UK. 282 p.
Wilkinson, R. 2013. Essential Supervisory Skills: I-TECH’s Supervisor’s Toolbox. 2nd Ed. International Training and Education Center for Health (I-TECH). Seattle, Washington, USA. 65 p.