ارزیابی کیفی مجله‌‌های علمی ایران در رشته گیاه‌‌پزشکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد پژوهش موسسه گیاهپزشکی ایران

2 استاد دانشگاه آزاد ورامین

3 استاد دانشگاه شیراز

4 استاد دانشگاه تهران

5 استاد دانشگاه تربیت مدرس

6 استاد دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

هدف این پژوهش در قالب طرح ارزیابی مجله‌‌های کشاورزی و منابع طبیعی در فرهنگستان علوم ، تعیین شاخص‌‌های شکلی-ساختاری و کیفی و رتبه‌‌‌‌بندی مجله‌‌هایی بود که مقاله‌‌های مربوط به گیاه‌‌پزشکی منتشر می‌‌کنند. بدین منظور، ده شاخص برای ارزیابی شکلی- ساختاری و ده شاخص برای ارزیابی کیفی مقاله‌‌ها تعیین شد و 22 مجله که در سال 1393 منتشر شده بودند با این شاخص‌‌ها ارزیابی و پس از آن با استفاده از  روش آماری "توزیع نرمال"  به 5 گروه از "بسیار خوب" تا "بسیار ضعیف"رتبه‌‌بندی شدند. نتایج این بررسی نشان داد 7/22‌‌% مجله‌‌های گیاه‌‌پزشکی ایران در رتبه‌‌های بسیارخوب و خوب، 6/54‌‌% در رتبه متوسط و 7/22‌‌% در رتبه ضعیف و بسیار ضعیف قرار دارند. همچنین؛ از نظر پنج شاخص مهم کیفی شامل ارزش کاربردی مجله، ضرورت انتشار مجله، بدیع بودن، به‌‌ روز بودن و ارزش کاربردی مقاله، تنها مجله "بیماری‌‌های گیاهی" در هر پنج شاخص مهم دارای امتیاز برتر بود. مجله‌‌های "نامۀ انجمن حشره‌‌شناسی ایران" در چهار شاخص، "رستنیها" در سه شاخص،  "مجله علوم و فنون کشاورزی4" و "مجله ایرانی کنه‌‌شناسی5"  در دو شاخص و چهار مجله  "قارچ‌‌شناسی ایران6"،  "مجله ایرانی ویروس‌‌شناسی7"،  "آفات و بیماری‌‌های گیاهی" و ''گیاه‌‌پزشکی اهواز'' در یک شاخص مهم برتر بودند و بقیه مجله‌‌ها در هیچ یک از شاخص‌‌های پنج‌‌گانه برتری نداشتند. براساس نتایج این پژوهش‌‌، توصیه می‌‌شود به کیفیت مقاله‌‌ها اهمیت بیشتری داده شود، از انتشار مجله‌‌های بسیار ضعیف خودداری گردد و به نقش انجمن‌‌های علمی در انتشار مجله‌‌ها توجه بیشتری به عمل آید.

کلیدواژه‌ها

بی‌‌نام. 1394. عنوان‌‌های مجله‌‌های گروه علوم کشاورزی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سال 1393، برگرفته از http://journals.msrt.ir
شریفی تهرانی، ع. 1395. گزارش پایانی طرح پژوهشی "بررسی و ارزیابی کیفی مجلات علمی کشاورزی و منابع طبیعی" گروه علوم کشاورزی فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی ایران، 95 صفحه.
شریفی تهرانی، ع. 1395. بررسی کیفی مجله‌‌های علمی کشاورزی و منابع طبیعی ایران؛ مجله پژوهش‌‌های راهبردی در علوم کشاورزی و منابع طبیعی 189-198:(2)2.
یزدی صمدی، ب.، ح. امیری‌‌نوغان و س.ع. پیغمبری. 1386. آمار و احتمالات کاربردی. تهران، موسسه انتشارات دانشگاه تهران. شماره 2827. 756 صفحه.