تغییرهای اقلیمی و بیماری‌های گیاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استاد دانشگاه شیراز

چکیده

تغییر اقلیم موضوعی است که مورد بحث جوامع علمی و سیاسی است. تغییر اقلیم با گرم شدن هوا و تغییرهایی در بارندگی از یک‌صد سال پیش شروع شده و دخالت انسان در آن بسیار مهم بوده است. استفاده بی رویه از سوخت های فسیلی و تشکیل گازهای گلخانه ای و کاربرد زمین ها با تخریب جنگل ها را می توان از عوامل مهم تغییر اقلیم شمرد و تصور می رود این تغییرها در صورتی که مدیریت صحیح اعمال نشود، ادامه خواهد یافت. پیش بینی می شود که در هر دهه، دما به میزان 1/0 درجه سلسیوس افزایش یافته و تا سال 2100 گرمای زمین تا 4 درجه سلسیوس ممکن است افزایش یابد. شوربختانه تاثیر این تغییرها کمتر مورد مطالعه بیماری‌شناسان گیاهی قرار گرفته و بیشتر به مورد انسان توجه شده است. تغییر اقلیم ممکن است موجب کاهش و افزایش برخی از بیمارگرها شده یا تاثیری بر آن ها نداشته باشد. افزایش کمینه دما موجب بقای خیلی از بیمارگرها گردیده و در زنده ماندن ناقلین، به ویژه ناقلین بیماری‌های ویروسی مهم می باشد. تغییرهای دما در زادآوری ناقلین و عوامل بیماریزا نقش مهمی دارد و ممکن است موجب بروز بیمارگرهای تهاجمی جدید گردد. در این مقاله مسایل مهمی در مورد بیمارگرهای گیاهی مورد بحث قرار گرفته است که شامل پاسخ گیاهان به تغییر اقلیم و تاثیر آن بر مقاومت بیمارگر و ناقل و پُرآزاری4 می باشد. همچنین تهاجم و زادآوری بیمارگر نیز در اثر تغییر اقلیم مورد توجه قرار گرفته است. در پایان با توجه به تغییر اقلیم، مدیریت بیماری های گیاهی در شرایط تغییر اقلیم و چاره‌اندیشی از زیان آن مورد بحث قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها

Anderson, P.K, A.C. Cunnigham, N.G. Patel,  F.J. Morales, P.R. Epstein, and P. Daszak. 2004. Emerging infection diseases of plants: Pathogen pollution, climate change and agrotechnology drivers. Trends Ecol. Environ. 14 (10):535-544.
Chakraborty, S., A.V. Tiedmen and P.S. Teng. 2000. Climate change: Potential impact on plant disease. Environ. Pollut. 108:317-326.
Coakley, S.M., Scherm H. and S. Chakreborty. 1999. Climate change and plant disease management. Ann.  Rev. Phytophathol. 37:399-406.
Fitt, B.D.L., B.S. Fraije, P. Chandramohan and M.W. Shaw. 2011. Impacts of changing air composition on severity of arable crop disease epidemics. Plant Pathol. 60:44-53.
Garrett, K.A., S.P. Dendy, E.F. Frank, M.N. Rouse and S.E. Traress. 2006. Climate change effects on plant disease: Genomes to ecosystems. Ann. Rev. Phytopathol. 44:489-309.
Johnson, R. 1984. A critical analyses of durable resistance Ann. Rev. Phytopathol. 22:309-330.
Kliejunas, J.T., B.W. Geil, J. Micales et al. 2009. Review of literature on climate change and forest diseases of western North America United States Department of Agriculture Forest Service, Pacific South West Research Station, General Technical Report, PSW-GTR- 225:54 p.
Mahlman, D. 1997. Uncertainties in projection of human-caused climate warming. Science 278:1416-17.
Mayek. Perez, N., R. Garcia-Espinose, C. Lopes-Castaneda, J.A. Acosta-Gallegos and J. Simpson. 2002. Water relations, histopathology and growth of common bean (Phaseolus vulguris L.) during pathogenesis of Macrophomina phaseolina under drought stress. Physiol-Molcular Plant Pathol. 60:185-95.
Mirabolfathy, M., M. Taheri, M. Alazmani and A. R. Esnaashari. 2012. Occurrence of charcoal disease of oak (Quercus spp.), and Zalkova trees in the forest trees. Proc.  20th Plant Protc. Cong. Shiraz Univ. (in Farsi).
Mittler, R. 2006. Abiotic stress, the field environment and stress combination. Trends in Plant Sci. 11:15-19.
Pautasso, M., T.F. Doring., M. Garibelotto, L. Pallis, and M.J. Jeger. 2012. Impacts of climate change on plant disease opinion and trends .Europ. J. Plant Pathol. DOI 10. 100710-10658-012-9936-1.
Power, A.C. and C.E. Mitchell. 2004. Pathogen Spillover in disease epidemics. Annual Nutrition 164:579-589.-
Pritchard, S.G., H.H. Rogers, S.A. Prior and C.M. Peterson. 1999. Elevated CO2 and plant structure : a review. Glob. Change. Biol. 5:807-837.
Roelfs, A.P., R.P. Singh and E.E. Saari. 1992. Rust disease of wheat: Concepts and Methods of Disease Management. Mexico, DF:(IMMYT).
Rosenzweig, C. and D. Hillel. 1998. Climate change and global harvest: Potential Impacts of the Greenhouse effect on Agriculture. New York. Oxford University Press. USA.
vonTiedmann, A. and K.H. Firsching. 2000. Interactive effects of elevated ozone and carbon dioxide-infected versus non-infected wheat. Environmental Pollution 108:357-363.
Wong, P.T.W., J.A. Mead, M.C. Croft. 2002. Effect of temperature, moisture, soil type and Trichoderma species on the survival of Fusarium pseudograminearum in wheat straw. Austral. Plant Pathol. 31:253-257.