کلیدواژه‌ها = مدیریت پایدار
واکاوی عامل‌های محیطی و مدیریتی مؤثر بر پایداری زیست بوم‌های مرتعی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 45-58

محمدعلی زارع چاهوکی؛ انور سنایی