1. ارزیابی وضعیت شرایط جوی برای گلخانه‌ها در برخی از منطقه‌های ایران

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 181-198

نعمت اله اعتمادی؛ رضوان محمدی نژاد؛ ابوذر شیخ علیان


2. تغییرهای اقلیمی و بیماری‌های گیاهی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 165-172

ضیاء الدین بنی هاشمی