کلیدواژه‌ها = شاخص‌های بوم‌شناختی
تعداد مقالات: 1
1. پایش تغییرهای الگوی مکانی سیمای سرزمین براساس شاخص‌‌های بوم‌شناختی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 213-222

محمد تیموری؛ جهانگیر فقهی؛ محمود زبیری