1. کاهش تبخیر از مخزن‌‌ آب سد‌‌ها

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 13-26