1. بررسی اثرگذاری ارزش افزوده بخش صنعت بر انتشار گاز کربن دی اکسید در ایران: رویکرد منحنی محیط زیستی کوزنتس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 فروردین 1400

مرتضی تهامی پور زرندی؛ سمانه عابدی؛ افشین سفاهن؛ سجاد فتح اللهی


2. نگرش همه ‏جانبه بر انتقال آب بین حوضه ‏ای

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 152-165

امید رجا؛ مسعود پارسی نژاد


3. واکاوی ارزش عملکردی بوم‌‌نظام‌‌های طبیعی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-12

محمدعلی زارع چاهوکی؛ انور سنایی