1. کاربرد انرژی خورشیدی در مدیریت پایدار بیمارگرهای خاکزاد

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 123-130

ضیاء الدین بنی هاشمی