1. کاربرد انرژی خورشیدی در مدیریت پایدار بیمارگرهای خاکزاد

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 123-130

ضیاء الدین بنی هاشمی


2. چالش‌های تولید محصول های زراعی در ایران و راه های مقابله با آن ها

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 51-62

بهمن یزدی صمدی