نویسنده = محمود زبیری
تعداد مقالات: 2
1. بررسی اسنادی وضعیت جنگل و محیط زیست در ایران و نقش آن‌ها‌ در امنیت غذایی

دوره 6، شماره 2، پاییز و زمستان 1400، صفحه 157-170

محمود زبیری؛ مجید مخدوم؛ جهانگیر فقهی؛ نغمه مبرقعی؛ مقداد جورغلامی


2. پایش تغییرهای الگوی مکانی سیمای سرزمین براساس شاخص‌‌های بوم‌شناختی

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 213-222

محمد تیموری؛ جهانگیر فقهی؛ محمود زبیری