نویسنده = نگین سیف زاده سیف زاده
تعداد مقالات: 1
1. لیپیدهای بازساخته در صنعت غذا و تأثیرهای فراسودمندی آن‌‌ها

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 169-180

نگین سیف زاده سیف زاده؛ محمدعلی سحری