1. مهندسی ژنتیک و امنیت غذایی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 195-208

مطهره محسن‌پور؛ سمیرا کهک؛ بهزاد قره‌یاضی