1. ژنگان‌‌شناسی از آزمایشگاه تا مزرعه: تولید نژادگان‌‌های گندم پرمحصول و متحمل به تنش‌‌های محیطی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 135-152

سید ابوالقاسم محمدی؛ میرعبداله محمدی اقدم