نویسنده = کورش وحدتی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی کیفی مجله‌‌های علوم باغبانی در ایران

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 97-102

مرتضی خوشخوی؛ مجید عزیزی؛ کورش وحدتی؛ وازگین گریگوریان؛ مصطفی مبلی؛ عنایت‌‌الله تفضلی‌‌