نویسنده = عباس شریفی تهرانی
تعداد مقالات: 2
1. ارزیابی کیفی مجله‌‌های علمی ایران در رشته گیاه‌‌پزشکی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 43-50

جعفر ارشاد؛ سید محمد اشکان؛ کرامت‌‌اله ایزدپناه؛ ضیاءالدین بنی‌‌هاشمی؛ عباس شریفی تهرانی؛ سعید محرمی‌‌پور؛ قدیر نوری‌‌ قنبلانی


2. ارزیابی کیفی مجله‌های علمی کشاورزی و منابع طبیعی ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 189-198

عباس شریفی تهرانی