1. سلامت و کیفیت فراورده‌های ارگانیک و تراژن

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1399، صفحه 118-135

میترا ملائی‌پروری؛ محمد شاهدی


2. ارزیابی آلودگی میوه‌ها و سبزی‌ها به میکروارگانیزم‌های بیماریزا و تولیدکننده سم در ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 77-94

محمد شاهدی؛ مهدی کدیور