نویسنده = محمدعلی زارع چاهوکی
تعداد مقالات: 5
1. معیارها و شاخص‌‌های مؤثر در ارزیابی پایداری منابع طبیعی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 1-16

محمدعلی زارع چاهوکی


3. واکاوی ارزش عملکردی بوم‌‌نظام‌‌های طبیعی

دوره 3، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 1-12

محمدعلی زارع چاهوکی؛ انور سنایی


4. واکاوی پیامدهای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها بر منابع طبیعی ایران

دوره 2، شماره 2، آذر 1396، صفحه 107-122

محمدعلی زارع چاهوکی؛ انور سنایی


5. واکاوی عامل‌های محیطی و مدیریتی مؤثر بر پایداری زیست بوم‌های مرتعی

دوره 2، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 45-58

محمدعلی زارع چاهوکی؛ انور سنایی