نویسنده = ���������� ������ ������
تعداد مقالات: 1
1. تغییر اقلیم، خشکسالی و تنگدستی در ایران: نگاهی به آینده

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 63-80

عزت اله کرمی