1. بررسی اسنادی وضعیت منابع و مصارف آب کشاورزی در ایران: تحلیل وضعیت موجود، آسیب‌شناسی و راه‌های برون‌رفت از چالشها

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 فروردین 1400

جواد بذرافشان؛ علی خلیلی؛ شاهرخ زندپارسا؛ علیرضا سپاسخواه؛ امین علیزاده؛ جواد فرهودی


2. وضعیت کیفی مجله‌های علمی ایران در رشته مهندسی آب کشاورزی (آبیاری)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 239-250

جواد بذرافشان؛ علی خلیلی؛ شاهرخ زند پارسا؛ علیرضا سپاسخواه؛ امین علیزاده؛ جواد فرهودی


3. مفاهیم برنامه‌ریزی برای آب مجازی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 63-80

علیرضا سپاسخواه


4. واکاوی پیامدهای گسترش آبیاری زیرفشار در ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 131-148

سید حمید احمدی؛ علیرضا سپاسخواه


5. تولید پایدار اتانول زیستی در ارتباط با منابع آب و خاک در ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-44

علیرضا سپاسخواه


6. راهکارهای مقابله باچالش تأمین غذا در ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-34

علیرضا سپاسخواه