نویسنده = علیرضا سپاسخواه
تعداد مقالات: 6
1. بررسی اسنادی وضعیت منابع و مصارف آب کشاورزی در ایران: تحلیل وضعیت موجود، آسیب‌شناسی و راه‌های برون‌رفت از چالشها

دوره 6، شماره 1، بهار و تابستان 1400، صفحه 35-50

جواد بذرافشان؛ علی خلیلی؛ شاهرخ زندپارسا؛ علیرضا سپاسخواه؛ امین علیزاده؛ جواد فرهودی


2. وضعیت کیفی مجله‌های علمی ایران در رشته مهندسی آب کشاورزی (آبیاری)

دوره 4، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 239-250

جواد بذرافشان؛ علی خلیلی؛ شاهرخ زند پارسا؛ علیرضا سپاسخواه؛ امین علیزاده؛ جواد فرهودی


3. مفاهیم برنامه‌ریزی برای آب مجازی

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 63-80

علیرضا سپاسخواه


4. واکاوی پیامدهای گسترش آبیاری زیرفشار در ایران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، صفحه 131-148

سید حمید احمدی؛ علیرضا سپاسخواه


5. تولید پایدار اتانول زیستی در ارتباط با منابع آب و خاک در ایران

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1396، صفحه 29-44

علیرضا سپاسخواه


6. راهکارهای مقابله باچالش تأمین غذا در ایران

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 23-34

علیرضا سپاسخواه