1. تحلیل مفهوم های برگشت پذیری، آسیب پذیری و نیرومندی بوم شناختی در مدیریت بوم‌نظام های مرتعی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 133-148

عزت اله مرادی؛ غلامعلی حشمتی؛ امیر احمد دهقانی


2. قابلیت‌های بوم شناختی ماسه زارهای بیابانی فرصتی برای بهره برداری بهینه ازسیستم پخش سیلاب

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1395، صفحه 13-23

حسین سرگزی؛ غلامعلی حشمتی